Информация за преписката

Възложител: Община Две могили, област Русе
Номер: 00621-2019-0006
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dvemogili-681/#h
Процедура: Публично състезание
Описание: "Доставка чрез покупка на храни и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената на общинска бюджетна издръжка - детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено хранене» на територията на Община Две могили" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: Месни, млечни, рибни продукти и яйца 2. Обособена позиция №2: Плодове, зеленчуци и продукти от тях, катофи и кореноплодни; 3. Обособена позиция №3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, варива, масла и мазнини и други хранителни продукти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919644   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019
2   919646   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.07.2019 02.07.2019
3   942151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019