Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - Варна
Номер: 00530-2019-0039
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати с подмяна на резервни части /без допълнително оборудване/ в административните сгради на офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна” включва: 1. Месечно техническо поддържане; 2. Извършване на ремонт; 3. Доставка на резервни части /при необходимост от подмяна/. Предоставянето на услугите по ремонт и поддържане са подробно описани в Технически спецификации /Приложение №1/, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919138   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.06.2019 28.06.2019
2   919142   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.06.2019 28.06.2019
3   943691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.11.2019 08.11.2019