Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2019-0010
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-detski-gradini
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина“. Предвижда се изпълн. на следните кат. работи: Топлоиз. на стени с термострен и полаг. на мазилка върху термоизол.; подмяна на дърв. дограма с PVC дограма; изол. на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобр. работата на отопл. инстал.; монтиране на слънч. инстал.; подобр. работата на осв. и ел. инсталация. Обособена позиция № 2: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Незабравка”. Предв. се изпълн. на следните катег. работи: Топлоиз. на стени с 6см Термопор EPS-F и полаг. на защитно покритие; подмяна на дограмата с PVC дограма; изол. на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобр. работата на котелната инстал.; монтиране на слънч. инстал.; подобр. работата на осв. и ел. инсталация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   919018   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.06.2019 27.06.2019
2   919019   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.06.2019 27.06.2019
3   926237   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019