Деловодна информация
00510
Изх.1500-56 27/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
00510-2019-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000096345
бул. Съединение № 165
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Георгиева +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-detski-gradini


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smr-detski-gradini
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на СМР по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина“. Предвижда се изпълн. на следните кат. работи: Топлоиз. на стени с термострен и полаг. на мазилка върху термоизол.; подмяна на дърв. дограма с PVC дограма; изол. на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобр. работата на отопл. инстал.; монтиране на слънч. инстал.; подобр. работата на осв. и ел. инсталация.
Обособена позиция № 2: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Незабравка”. Предв. се изпълн. на следните катег. работи: Топлоиз. на стени с 6см Термопор EPS-F и полаг. на защитно покритие; подмяна на дограмата с PVC дограма; изол. на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобр. работата на котелната инстал.; монтиране на слънч. инстал.; подобр. работата на осв. и ел. инсталация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
947049.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ОДЗ „Детелина“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня, сградата на ОДЗ „Детелина“

Сградата на ОДЗ „Детелина“ се състои от три блока – А, Б и В, свързани архитектурно и функционално помежду си. Блок А представлява двуетажна постройка с два входа, в която са разположени следните помещения: занималня, две спални, трапезария, разливочна и санитарен възел. Блок Б е с двуетажна и едноетажна част. В двуетажната част са разположени помещения като в блок А, а едноетажната представлява кухненски блок. Блок В е двуетажна постройка, включваща следните помещения – занималня, спалня, трапезария, разливочна, изолатор, логопед, котелно, склад за гориво, битовка персонал и санитарни възли. Предвижда се изпълнение на следните категории работи: Топлоизолация на стени с термострен и полагане на мазилка върху термоизолацията; подмяна на дървената дограма с PVC дограма; изолация на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобряване работата на отоплителната инсталация; монтиране на слънчева инсталация; подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    20
Технически персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
511024.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 13/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура: от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от прог

Показателят "Технически персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката" е разделен на 4 подпоказателя, подробно посочени в указанията за участие в поръчката.

II.2) Описание 1

Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Незабравка” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястотото на изпълнение на поръчката е гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, сградата на ЦДГ „Незабравка”.

Сградата на ЦДГ „Незабравка“ се състои от четири части – три двуетажни и една едноетажна постройка. Едноетажната постройка обхваща следните помещения – дирекция, учителска стая, стая за домакин, склад към нея, лекарски кабинет и санитарен възел. Двете двуетажни постройки включват – занималня, санитарен възел, склад, умивалня и битова стая, а третата двуетажна сграда е предназначена за котелно и перално. Предвижда се изпълнение на следните категории работи: Топлоизолация на стени с 6см Термопор EPS-F и полагане на защитно покритие; подмяна на дограмата с PVC дограма; изолация на таваните под покрива с 6см EPS-F; подобряване работата на котелната инсталация; монтиране на слънчева инсталация; подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на СМР    20
Технически персонал с професионална компетентност    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
436024.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 13/05/2022 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програм

Показателят "Технически персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката" е разделен на 4 подпоказателя, подробно посочени в указанията за участие в поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от групата и категорията строеж, в която попада обекта на поръчката – първа група, минимум четвърта категория строежи или да има регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация или представя копие от Удостоверението за вписване в ЦПРС, придружен с валиден талон за 2019г., или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени, доказващ еквивалентното право (за чуждестранните участници).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи минимум четвърта категория, (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).

Участникът следва да разполага с валидна застрахователна полица за професионална отговорност на строителя в размер не по-нисък от определения в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.

Участникът, самостоятелно или съвместно, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Когато участник подава оферта и по двете позиции, изискването се прилага кумулативно – т.е. допустимо е доказването за наличие на технически и професионални способности да бъде чрез информация за една и съща изпълнена дейност.
Под „дейности, с предмет и обем, сходни с тези на предмета на поръчката” следва да се разбира поне едно от следните: извършване на ново строителство, и/или преустройство, реконструкция и основен ремонт на съществуващи сгради четвърта категория, включващо и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да спазва всички правила и норми по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, организация на движението и опазване на околната среда, описани в Правилници, Наредби и други нормативни документи, свързани с предмета на поръчката.
2. При изпълнение на видовете работи да спазва нормативната уредба за този вид дейност.
3. Строителят е длъжен да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при, или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
4. При започване на ремонтни работи Изпълнителят е длъжен да вземе всички необходими мерки за обезопасяване на обекта.
6. По време на изпълнение на строителните работи Изпълнителят е длъжен да осигури компетентно техническо лице, което да ги ръководи. Изпълнителят поема пълна отговорност за качествено и срочно изпълнение на възлож
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2019 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, сградата на Община Девня, етаж 3, заседателна зала

По отношение на упълномощените лица и процедурата на отваряне се прилагат разпоредбите на чл.53-60 от ППЗОП. Упълномощените лица следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно за представителство по конкретната процедура.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Настоящ. общ. поръчка е св. с изпълн. на Договор за предост. на безвъзм. фин. помощ на Община Девня с ДФ „Земеделие“ по Подмярка 7.2. от прогр. за разв. на селск. райони за 2014-2020 година, съфинанс. от Европ. земеделски фонд за разв. на селск. райони.
Заплащ. на дейностите ще се изв. само по банков път, в лв., след получ. на средства от операт. програма и изд. на фактура от изпълнителя, в съотв. с приетите от възл. работи. Подр. начин за разплащ. е посочен в проекта за дог. към докум. за участие.
Недопуст. е представ. на оферти, чието ценово предл. надхв. разм. на прогноз. стойност на поръчката.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Възлож. не поставя изискв. за създ. на юрид. лице, когато опр. изпълнител е неперсониф. обед. на физ. и/или юрид. лица.
Допълнение към критериите за подбор: Участникът следва да разполага с има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 (или еквивалент) или EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на строителството и/или строителство и проектиране. Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2004 (или еквивалент) или EN ISO 14001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на строителството и/или строителство и проектиране.Участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени за вярно с оригинала копия от посочените в ЕЕДОП сертификати.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/06/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва