Информация за преписката

Възложител: Община Хайредин
Номер: 00614-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/hayredin-203/
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини, училищата и заведенията за социални услуги в Община Хайредин по обособени позиции, за срок от 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на съответните договори. Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Приложение №1 към Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Посочените в количества са прогнозни. Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналата необходимост на съответните общински структури
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   918665   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
2   918670   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.06.2019 01.07.2019
3   926196   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 08.08.2019