Информация за преписката

Възложител: Община Две могили, област Русе
Номер: 00621-2019-0005
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/dvemogili-681/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на обект: "Основен ремонт и благоустрояване на площад пред "Културен дом" в село Кацелово". Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Кратко описание: Община Две могили ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет ««ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД „КУЛТУРЕН ДОМ“ В СЕЛО КАЦЕЛОВО» Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сх С изпълнението на строителните дейностите включени в предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда ? Основен ремонт на площад пред Културен дом село Кацелово; ? Благоустрояване; ? Изграждане на детска площадка;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   917752   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
2   917753   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
3   939360   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.10.2019 17.10.2019