Информация за преписката

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието
Номер: 02030-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://profile.gdin.bg/a404fe37eabbdc926d62d64b0e999308
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за доставка на 12 (дванадесет) вида продукти за битова хигиена. които са предназначени, за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните й служби, за 24 месеца. Изискванията на възложителя към изпълнението на поръчката, продуктите и прогнозните им количества, са описани подробно в документацията за обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/07/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915552   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.06.2019 10.06.2019
2   915559   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
3   932283   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.09.2019 11.09.2019