Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0041
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2435&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Открита процедура
Описание: Обект на обществената поръчка е отпечатването и доставянето до ЦУ на АСП и до 28-те РДСП в страната на нормативно регламентираните видове формуляри и ваучери във връзка с изпълнение дейностите по закон от Агенцията за социално подпомагане: Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания, Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, Наредба № РД07-5 на МТСП за отпускане на целева помощ за отопление, Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и тяхната реинтеграция, Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите и др
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/07/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   913872   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         29.05.2019 03.06.2019
2   913874   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2019 03.06.2019
3   927826   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.08.2019 15.08.2019