Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0024
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: С поръчката се възлага за изпълнение ремонтни работи: на територията на гр. Габрово за обособена позиция № 1 и територията на Община Габрово за обособена позиция № 2. Основните видове дейности и за двете позиции включват: - подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа; - преасфалтиране на улици и участъци от улици; - ремонт на тротоарни настилки, монтаж и демонтаж на пътни и градински бордюри; - отводняване на уличното платно; повдигане на РШ, дъждоприемни шахти; - ремонт на укрепителни и декоративни стени, ремонт или възстановяване на съоръжения; - подмяна на сградни водопроводни отклонения при необходимост; Конкретните ремонтни дейности се възлагат писмено и се изпълняват по списък и приоритет, определен от Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912985   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
2   912989   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
3   927921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.08.2019 14.08.2019