Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2019-0009
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019
Процедура: Открита процедура
Описание: В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня. Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/06/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   912256   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.05.2019 20.05.2019
2   912257   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2019 20.05.2019
3   926194   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.08.2019 08.08.2019