Деловодна информация
00510
Изх.1500-41 17/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
17/05/2019 (дд/мм/гггг)
00510-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
инж. Нели Павлова +359 51947011
kmet@devnya.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

www.devnya.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/smetosabirane-2019
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, генерирани на територията на Община Девня
90511400      
Услуги

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.
Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90511400      
90513000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област Варна, територията на община Девня.

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на битови, зелени, строителни и др. отпадъци и транспортирането им, почистване на улични платна, площади, тротоари, пешеходни зони и други места за обществено ползване, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.
Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.
Съдове и площадки за временно съхранение на ТБО: вид, брой и разположение в населените места - подробно описано в табличен вид в Техническата спецификация. Община Девня има сключен договор с „Екоинвест асетс“ АД за предаване на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 и „зелени“ отпадъци с код 20 02 01 биоразградими отпадъци за предварително третиране. Разстоянието от гр.Девня до инсталацията на „Екоинвест асетс“ АД е около 18 км.
Дъждоприемни шахти и дъждовни канализации:
1.1-во трасе – от отводнителна канавка по ул. „Калиакра“ дъждовната вода преминава в закрита дъждовна канализация, като първата шахта е в двора на Дневен център за лица в увреждания, преминава през центъра на квартала и зауства в открит отводнителен канал по бул. „Съединение“ – общо 4 бр. шахти. Диаметъра на отводнителната тръба е ~ Ф 900.
2.2-ро трасе – от дъждоотводнителна канавка с решетка по протежението на улицата зад читалище „Просвета“, шахта кръстовище ул.“Христо Ботев“ и ул. „Витоша“, шахта по бул. „Съединение“ и заустване в открит отводнителен канал по бул. „Съединение“ –отводнителна канавка с дължина 5 м. с решетка и 2 бр. шахти. Диаметъра на отводнителната тръба е ~ Ф 900.
3.Шахти по бул. „Съединение“ - 40 бр. с ~ Ф 500 и отклонения с дължина 5 м., заустващи в открития бетонов отводнителен канал по бул. „Съединение“.
Разстоянието от отводнителната канавка по ул. „Калиакра“ до канала е ~ 400 м.
Кв.Река Девня
1.Ул. „Бреза“ – 2 броя шахти, заустват в дере по ул. „Пирот“ с Ф 200 на тръбата и дължина 4,80 м.
2.Трасе на дъждовна канализация – 3 броя шахти с диаметър Ф 500 на тръбата от кръстовище с кръгово движение до заустване в река „Девненска“ – 175 л.м.
Кв.Повеляново
1.Център – 2 броя шахти, заустват в отводнителния канал. Тръбата е Ф 250 и дължина около 2,50 м.
2.Ул. „Стара планина“ – 3 бр. шахти, заустване – в отводнителния канал до детската градина. Дължина на трасето – 200 м.
3.Бул. Съединение – има около 20 бр. отводнителни шахти, които са запълнени с наноси и строителни отпадъци. Констатирани са два броя асфалтирани шахти. Диаметъра на тръбата не се установява, предполага се че е ~ Ф 400. Дължината на булеварда е 1200 м.
4.В отводнителния канал зауства и отводнителна канавка по ул. „Дружба“, като дължината на трасето е 183 м.
5.Ул. „Строител“ – три броя шахти и отводнителна канавка с решетки на ул. „Боровец“ с дължина 5 м. трасето достига до шахта с размери 4м. / 0,80 м. на ул.“Заводска“.
6.Кръстовище Съединение – път III-2008 - 1 бр. шахта
Забележка: Разстоянията са приблизителни, поради факта че няма информация за трасето на дъждовната канализация. Необходимо е да се обследва трасето и да се почисти за осигуряване на проводимост. Диаметъра на тръбите също е приблизителен, защото шахтите са запълнени с отпадъци и наноси. Необходимо е отваряне на решетките, почистване и продухване на шахтите и канализацията.
Отводнителни канали:
Кв.Девня
Отводнителен канал по бул. „Съединение“ – 1400 л.м.
Отводнителна канавка по ул. „Калиакра“ - 100 л.м.
Кв. Река Девня – дере по ул. „Пирот“ – 550 л.м.
Кв. Повеляново – отводнителен канал – 815 л.м.
С. Падина – дере – 850 л.м.
Река „Девненска“ /два ръкава с обща дължина/ - 1700 л.м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на изпълнението    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
2500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 22/07/2024 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Информацията за съответствие с критериите за подбор може да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор", раздел „Общо указание за всички критерии за подбор"
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1/ Участникът следва да притежава Разрешение за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадено по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, регистрационен документ и/или еквивалентен издаден по реда на ЗУО. Доказване: Участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.
2/ Участникът следва дапритежава лиценз за автомобилен превоз на товари, издаден по Закона за автомобилните превози.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, представя заверено за вярно с оригинала копие на съответния документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1/ Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален общ оборот в размер, не по-нисък от посочения от Възложителя.
2/ Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-нисъл от посочения от Възложителя.


1. Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален общ оборот, който следва общо за трите години да е на стойност не по-ниска от 1 000 000 (един милион) левабез ДДС. Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2/ Участникът следва да е реализирал за последните три приключили финансови години (2016, 2017, 2018) минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката който следва общо за трите години да е на стойност не по-ниска от 600 000 (шест стотин хиляди) левабез ДДС. Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1/ Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2/ Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката.
3/ Участникът трябва да разполага с ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
4/ Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
5/ Участникът следва да прилага система за здравословни и безопасни условия на труд.
6/ Участникът следва да прилага системи за опазване на околната среда.


1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейностс предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
За дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира: услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Доказване: Участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказватизвършените услуги.
2/ Минимално изискване: Участникът трябва да разполага минимум със следните иснтрументи и техническо оборудване за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката:
Автомобили:
- Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци от контейнери тип „Бобър” 1,1 м3 и тип Ракла, кофи 110 л. и 240 л. – 3 бр.
- Специализиран автомобил, оборудван с хидравличен манипулатор /кран/ за почистване на подземни контейнери с вместимост 5 м3 – 1 бр.
- Товарни автомобили – самосвали за извозване на отпадъци от почистването на улични платна и територии за обществено ползване, площадките за временно съхранение на отпадъци и нерегламентирани замърсявания – 2 бр.
- Специализирани автомобили - за изпълнението на дейност „Механизирано миене с автоцистерна с маркуч и на дюзи"– 1 бр.
Механизация
- Мини челен товарач или еквивалент – 1 бр.
- Комбиниран багер – 1 бр.
- Автокран с тип грайфер-кофа – 1бр.
- Специализирана мултифункционална техника за дейност „Механизирано метене" – 1 бр.
Специализирана техника:
- каналнопочистваща машина (оборудвана с цистерна и напорна помпа като в замърсения канал се поставя високонапорен воден маркуч с канализационна промивна дюза. Чрез високонапорната водна струя мръсотията се изтласква за промиване назад към шахтата. Едновременно с това силата на обратно изтласкване на водата придвижва маркуча напред в канала) с обем на цистерната минимално от 500 литра до 3000 литра и високо напорна помпа минимум 100 бара – 1 бр.;
- комбинирана каналнопочистваща машина (оборудвана с цистерни за чиста и замърсена вода и напорна помпа като в замърсения канал се поставя високонапорен воден маркуч с канализационна промивна дюза. Чрез високонапорната водна струя мръсотията се изтласква за промиване назад към шахтата където се засмуква чрез вакуумна система. Така през смукателния маркуч твърдите частици и водата преминават в утаителния резервоар) с общ обем на цистерните минимално 5000 литра и високо напорна помпа минимум 120 бара – 1 бр.;
- оборудване за видеонаблюдение на тръби от ф 200 до ф 1500 /автоматизирано/ с възможност за инспекция за отклонения при глухи включвания със софтуер за дигитален запис на инспекцията - 1 бр.;
- пълен комплект от каналнопочистващи дюзи включително роторни фрези за рязане на корени в канализацията – 2 бр.;
- система за локализация на канализация, показваща посоката и дълбочината на канала – 1 бр.
Доказване:За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация свободен текст за инструментите и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Участникът следва да разполага с подходяща материално-техническа база за изпълнение на поръчката (за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим; за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк).Доказване: За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация че участникът разполага с подходяща материално-техническа база за изпълнение на поръчката (за паркиране на транспортната техника, когато не е в работен режим; за поддръжка, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк), с приложени заверени от участника копия на документи за обственост и/или договори за наем/ползване или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/06/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, заседателна зала

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците, подали оферти, техни законни или изрично упълномощени представители. Изричното упълномощаване следва да бъде с писмено пълномощно, като възложителят не поставя изискване за нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. януари 2024г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1/ Продължава от ред III.1.3. "Изисквано минимално ниво":
"3/ Участникът следва да разполага с ръков. и изпълн. състав, включващ най-малко следните длъжн.:
1/ Ръководител: притеж. завършено средно или висше образ., със специалност от областта на иконом. или инж. науки.
2/ Контр. на качеството.
3/ Шофьори – 5 бр.;
4/ Машинисти на товарачна машина – 1 бр.;
5/ Работници – 6 бр.
Доказване: Участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя списък на чл. на ръков. и изп. състав, които ще отг. за изпълн., както и док., доказв. Профес. им компетентност.
4/ Участн. следва да има внедр. с-ма за управл. на кач., съгл. м-унар. стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. с обхват, съотв. на предмета на поръчката. Доказване: Участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф.
5/ Участн. следва да има с-ма за здравосл. и безоп. усл. на труд, съгл. м-унар. стандарт EN ОHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 или екв. Доказване: Участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф.
6/ Участн. следва да прилага с-ми за опазв. на ок. среда, съгл. м-унар. стандарт EN ISO 14001:2015, или екв. Доказване: Участн., избран за изпълн., преди скл. на дог. представя зав. за вярно с ориг. копие от съотв. сертиф."
2/ Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.
3/ Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителят отстранява от участие в процедурата участник,за когото е налице поне едно от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 до т. 7, вкл., както и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Други изискв. за лично състояние - съгласно забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, чл. 13, ал. 1 ЗТМТМ, чл. 69 ЗПКОНПИ. Отстраняване - съгласно чл. 107 от ЗОП.
4/ Критерий за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество-цена. Ред по важност: 1. Финансова оценка 2. Техн.оценка.
5/ Ще бъдат отстранени оферти, чието ценово предложение надхвърля размера на прогнозната стойност на поръчката.
6/ Възложителят изисква представяне на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от нейната стойност. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
7/ Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания свързани, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България са: министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/). (В скоби са посочени Интернет страниците на институциите към съответните органи).
8/ Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.
9/ Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва