Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=242
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на всеки един от следните обекти: • Обект: „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав", с. Вардим“; • Обект: „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Филип Станиславов", с. Ореш“; • Обект: „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище "Светлина - Царевец 1927", с. Царевец“ Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909495   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.04.2019 25.04.2019
2   909496   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.04.2019 25.04.2019
3   926222   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.08.2019 05.08.2019