Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2019-0039
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2430&_pprocou_WAR_asp_delta=10
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Разработване на инструментариум за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги и за оценка на индивидуалните потребности на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТД МУ” по проект BG05M9OP001-2.012 „Продължаваща подкрепа за деинституализация на децата и младежите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   909191   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.04.2019 24.04.2019
2   909192   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.04.2019 24.04.2019
3   929878   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.08.2019 26.08.2019