Информация за преписката

Възложител: Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Карлуково
Номер: 00912-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.dpbkarlukovo.bg
Процедура: Публично състезание
Описание: "ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО". Обща стойност на поръчката: Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 140 000лв. без вкл.ДДС. Обособена позиция №1 - 90 000лв. без включено ДДС - Медикаменти действащи върху нервната система, Обособена позиция №2 -10 000лв. без включено ДДС - Антибиотици Обособена позиция №3 - 30 000лв. без включено ДДС - Други медикаменти за лечение на придряжаващи заболявания Обособена позиция №4 - 10 000лв. без включено ДДС - Консумативи Източник на финансиране: бюджета на болничното заведение Възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка - чл.53 от ЗОП и чл.30 ал.1 от ППЗОП. Допускат се варианти
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 12:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907819   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
2   907822   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019