Версия за печат

00912-2019-0001

BG-с.Карлуково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 1 от дата 17.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000289067

BG315, Държавна психиатрична болница - Карлуково, с.Карлуково, обл.Ловеч, общ. Луковит, ул.Железничарска №14, За: Галя Вълчева - гл.мед.сестра, България 5782, с.Карлуково, Тел.: 0882 809066, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg, Факс: 0882 809072

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО. Допускат се варианти.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ КАРЛУКОВО. Обща стойност на поръчката: Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 140 000лв. без включено ДДС. Обособена позиция №1 - 90 000лв. без включено ДДС - Медикаменти действащи върху нервната система Обособена позиция №2 - 10 000лв. без включено ДДС - Антибиотици Обособена позиция №3 - 30 000лв. без включено ДДС - Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания Обособена позиция №4 - 10 000лв. без включено ДДС - Консумативи

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 140000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е направил избор да приложи процедурата публично състезание по чл.178-185 от ЗОП, съгласно разпоредбите на чл.20, ал.2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на доставката е 140 000лв. без ДДС.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава от всяко заинтересована лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на поцедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Христо Василев Василев

VIII.2) Длъжност

Директор на ДПБ Карлуково