Информация за преписката

Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Номер: 00105-2019-0013
Адрес на профила на купувача: https://mfa.bg/bg/zop/2016/7191
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните части: - Архитектурна (съществуващо положение и проектно предложение); - Конструктивна (становище); - ОВКИ-подмяна на съществуващата отоплителна инсталация, без да се засягат съществуващите абонатни станции; - Електрическа-по необходимост, по задание от част ОВКИ; - ВиК- по необходимост, по задание от част ОВКИ - ПБ; - План за Безопасност и Здраве; - ПУСО; - Сметна документация; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект. Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Подробно посочени в Документацията и Техническата спецификация към нея
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907546   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.04.2019 16.04.2019
2   907547   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.04.2019 16.04.2019
3   933762   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.09.2019 17.09.2019
4   949646   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.12.2019 17.12.2019