Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0016
Адрес на профила на купувача: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/545-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В) за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (ЦГВХНС) и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция (ЦГЛРФД), в УПИ I-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевци“ по части Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и Енергийна ефективност, ВиК, Геодезия и Вертикална планировка, Пожарна безопасност и Проекто-сметна документация.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   907066   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.04.2019 12.04.2019
2   914526   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.06.2019 03.06.2019