Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2019-0011
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=241
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни, нехранителни стоки и плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов – ДГ „Васил Левски“ с изнесена група на ул.“Плевенско шосе“ № 5, ДГ „Калина Малина“ с изнесени групи в с. Вардим и с. Б. Сливово и гр. Свищов – ул. „Цар Борис“ №36, ДГ „Радост“, ДГ „Чиполино“, ДГ „Слънчо“, ДГ „Радост“ с. Царевец с изнесени групи в с. Хаджи Димитрово, с. Козловец и с.Алеково, ДГ „Зорница“ с. Ореш с групи в с. Морава, с. Овча могила, с. Драгомирово и Млечна кухня – гр. Свищов. Доставките ще се извършват по установен график, до 7:00 часа франко склада на детските заведения, два пъти седмично след подаване на писмена заявка (по факс, ел. поща, куриер или на представител на Изпълнителя) един ден преди деня на доставката за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочените детски заведения. Подробните видове продукти, прогнозни количества и изисквания за изпълнение на обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906554   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.04.2019 11.04.2019
2   906556   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2019 11.04.2019
3   921336   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2019 15.07.2019