Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2019-0012
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на затворени системи /CSTHD/ и други медицински изделия, за централизирано приготвяне на индивидуални дози цитостатични лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 4 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/05/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   906258   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         08.04.2019 10.04.2019
2   906260   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 10.04.2019
3   929994   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.08.2019 29.08.2019