Информация за преписката

Възложител: Община Ловеч
Номер: 00169-2019-0010
Адрес на профила на купувача: https://ezop.uslugi.io/public/obshtina_lovech#247
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“ и по-конкретно да се актуализира количествено-стойностната сметка и да се изработят детайли за отводняване на зоната около югозападен изход/вход ЖП подлез, гр. Ловеч. Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договора за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905797   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.04.2019 04.04.2019
2   924385   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019