Информация за преписката

Възложител: Община Харманли
Номер: 00056-2019-0007
Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Настоящата поръчка е за избор на изпълнител за “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, на територията на община Харманли“,включваща хранителни продукти подробно описани със съответните количества в Документацията и в Техническата спецификация
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2019 18:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   905464   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.04.2019 05.04.2019
2   905470   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.04.2019 05.04.2019
3   916438   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2019 17.06.2019