Информация за преписката

Възложител: Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/
Номер: 05397-2019-0006
Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Процедура: Открита процедура
Описание: В рамките на проект № BG05SFOP001-1.002-0014 се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/04/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   901967   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.03.2019 22.03.2019
2   901968   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.03.2019 22.03.2019