Версия за печат

05397-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер ДАЕУ - 3797 от дата 19.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Диляна Найденова - главен експерт, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492316, E-mail: dnaydenova@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на проект № BG05SFOP001-1.002-0014 се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Изготвяне на системен проект-Изпълнителят трябва да изготви системен проект, в който да са описани всички изисквания за реализирането на системата-основни задачи:Определяне на концепция на информационната система на базата на Техническото задание;Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;Изготвяне на план за техническа реализация;Определяне на потребителския интерфейс. Разработване на софтуерното решение- разработване на програмното осигуряване, въз основа на съгласувано с Възложителя проектно решение по зададените спецификации и приетите за използване програмно-технически средства. Включва и тестване (в тестова среда) на годността му (пълнота и надеждност) чрез контролни примери, както и изготвяне на изискващата се по задание документация. Етапът включва:Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото Техническо задание и системния проект;Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Разработка“ и „Внедряване“ на настоящата поръчка. Тестване-изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в тестовата и да го внедри в продукционната среда на Възложителя, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Внедряване-изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационната среда на ДАЕУ-инсталиране, конфигуриране, настройка и отстраняване на нередовности на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на ДАЕУ, като се използват съществуващите в ДАЕУ хардуерни платформи и системни софтуерни лицензи. Обучение-изпълнителят трябва да проведе обучения (за общо 86 (осемдесет и шест) човека)за следните групи и ползватели на софтуерното решение:Администратори на НППД - служители на ДАЕУ;Служители от ДАЕУ и органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни.Изпълнителят е длъжен да осигури:Необходимия хардуер;Необходимия софтуер;Зала/Зали за провеждане на обученията;Учебни материали;Обучителна програма;Лектори. Създаване на видео за популяризиране на Националния портал за пространствени данни-изпълнителят трябва да създаде видео за популяризиране на Националния портал за пространствени данни, в контекста на прилагането на Директива INSPIRE в Република България. То трябва да бъде достъпно на интернет страницата на ДАЕУ, както и на НППД. Гаранционна поддръжка-изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 36 месеца след приемане в експлоатация на системата. При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ № BG05SFOP001-1.002-0014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Разделянето на обособени позиции е преценено като нецелесъобразно и поради факта, че крайният резултат зависи изключително от синхронизирането и успешната реализация на всички дейности от предмета на поръчката, което ще се постигне в най-голяма степен при изпълнението на договора от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 903778 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивът за избор на открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ДАЕУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Бойков Дойчинов

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на ДАЕУ