Информация за преписката

Възложител: "София Тех Парк" АД
Номер: 03615-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://sofiatech.bg/stp/buyer-profile-stp/?lang=bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Организиране на промоционални и информационни кампании по проект „Научно-технологичен парк - фаза 2" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г. съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“ и включва следните дейности: Дейност № 1: „Логистично обезпечаване и организиране на регионален форум“ Дейност № 2: „Изработване, конфигуриране и гаранционна поддръжка на иновативна платформа за млади предприемачи под марката София Тех Парк и провеждане на национална кампания за лансирането й“ Дейност № 3: „Медия планиране и купуване за осъществяване на рекламна кампания в национални медии“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898523   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019
2   898528   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 04.03.2019
3   917431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019