Информация за преписката

Възложител: Община град Добрич
Номер: 00383-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/b5ed3d28-c085-4e7b-9e09-09a97b236e61
Процедура: Открита процедура
Описание: Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 58 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/04/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   897831   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.02.2019 04.03.2019
2   897833   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2019 04.03.2019
3   916062   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019