Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2019-0006
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указания и документацията за участие. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: 1. услуги по сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите от автопарка на Община Габрово и второстепенните разпоредители, в т.ч., но не само: - диагностициране състоянието на автомобилите; - техническо обслужване и ремонт на дефектирали части; - смяна на автомобилните гуми /монтаж, демонтаж и баланс/; - транспортиране на аварирал автомобил, който няма възможност за предвижване на собствен ход и е с място на авария над 10 км от сервиза на Изпълнителя, е за сметка на Изпълнителя, в интервала 08:00 – 18:00 часа – в почивни и работни дни. 2. доставка на резервни авточасти, консумативи, смазочни материали, принадлежности и гуми, необходими при извършване на сервизната услуга. Обхватът на дейностите е съгласно Технически спецификации, Механизацията /Приложение № 2/ и Проект на договор, неразделна част от документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   893693   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.02.2019 14.02.2019
2   893700   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2019 14.02.2019
3   901973   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.03.2019 22.03.2019
4   911376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2019 17.05.2019