Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2019-0002
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: "Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" по ОПРР 2014-2020“ по четири обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/08/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   892766   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.02.2019 08.02.2019
2   892769   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2019 08.02.2019
3   896480   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.02.2019 25.02.2019
4   902717   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         22.03.2019 22.03.2019
5   926811   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.08.2019 12.08.2019
6   946285   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2019 29.11.2019
7   952392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.01.2020 07.01.2020