Информация за преписката

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Номер: 00080-2018-0027
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-razrabotvane-core-health-id/
Процедура: Открита процедура
Описание: Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена ? в реално време; Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време; Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС – единна среда за обмен на медицински данни; Разработване и внедряване на подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on) и единен пациентски идентификатор; Интеграция на НЗИС и Развитие на модулите на ядрото на НЗИС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   883428   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.12.2018 17.12.2018
2   883429   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.12.2018 17.12.2018
3   921156   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.07.2019 12.07.2019