Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2018-0033
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=223
Процедура: Публично състезание
Описание: Настоящата общ. поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ на обект: „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на гр. Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Дим. Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Ген. Киселов“, ул. „Георги Матев“, ул. „Патр. Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Никола Петков“, ул. „Гр. Стоянов“, ул. „Люлин“, ул. „Др. Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Дим. Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Гр. Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. "Т. Хрулев", ул. "Д. Шишманов"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/01/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881515   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018
2   881516   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.12.2018 03.12.2018
3   892333   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         04.02.2019 04.02.2019