Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2018-0013
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/belia-pat
Процедура: Публично състезание
Описание: По настоящата поръчка се предвижда строителство, рехабилитация и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555., включващи земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилка и пътното тяло, в обеми съобразно техническата спецификация на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878806   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.11.2018 16.11.2018
2   878807   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2018 16.11.2018
3   886830   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.01.2019 08.01.2019
4   917080   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         18.06.2019 18.06.2019