Версия за печат

00510-2018-0013

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1002-413 от дата 16.11.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.pk.devnya.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Строителство и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

По настоящата поръчка се предвижда строителство, рехабилитация и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555., включващи земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилка и пътното тяло, в обеми съобразно техническата спецификация на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е единен и неделим и разделянето му на обособени позиции е икономически, правно и практически необосновано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1715000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на публично състезание се организира и провежда на основание чл. 178, ал. 1 и ал. 3, вр. чл. 18, ал. 1, т.12, вр. чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед прогнозната й стойност и необходимостта от спешно възлагане.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 178, ал. 3 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на т.нар. “ускорена процедура”, поради обстоятелства, изискващи спешно възлагане, поради които е невъзможнос спазването на срока за получаване на оферти по чл. 178, ал. 2 от ЗОП, а именно поне 28 дни, считано от изпращането на обявлението за публикуване. На основание Договор № 127/21.12.2017г. сключен между Правителството на Република България чрез Министъра на икономиката и Община Девня и Анекс № 127-2017-1/31.08.2018г., крайният срок за сключването на договор от Община Девня с изпълнител на предметта на настоящата поръчка по реда на ЗОП, е удължен до 30.12.2018г. Съгласно т. 3.10 от посочения договор, в случай че до тази дата Община Девня не е сключила договор, то договорът се прекратява и се губи осигуреното от Държавата финансиране на строителството. В рамките на посочения краен срок е невъзможно провеждането на публично състезание по общия ред, като се има предвид и нужното време за работа на комисията и императивно установените срокове за обжалване на Решението на Възложителя за избор на изпълнител. Горното налага по настоящата процедура да бъде определен съкратен срок за получаване на оферти.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня