Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0045
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro/MO-GDInfrO-3-2018-003
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ за подмяна на част от съществуващ водопровод и прилежащите му кабели (захранващи и сигнални) и изместването им по ново улично трасе.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/12/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   877942   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         12.11.2018 12.11.2018
2   877946   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.11.2018 12.11.2018