Информация за преписката

Възложител: Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/
Номер: 01517-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Процедура: Публично състезание
Описание: „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, ул. Акад. Георги Бончев, номер 2, бл. 107, 1113 София . Обектът предвиден за ремонт е във работните помещения на Института по минералогия и кристалография, лявото крило на I етаж на бл. 107, находящ се в научния комплекс на БАН – IV км, с административен адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“ №2, бл. 107.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2019 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876403   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
2   876438   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
3   879240   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.11.2018 20.11.2018