Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Водовземни скоби, връзки и свързващи елементи и изделия; Б/ Възвратни клапи и смукатели с клапа и цедка, за срок от 4 години след сключване на договор/и с избрания за Изпълнител участник/и. Доставките ще бъдат периодични, след заявка, в зависимост от нуждите и възможностите на Възложителя, франко складова база находяща се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 или ПС „Север” (съгласно заявката).
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/11/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   874366   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.10.2018 24.10.2018
2   874369   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     22.10.2018 24.10.2018
3   892794   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     06.02.2019 08.02.2019
4   897421   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)     27.02.2019 01.03.2019