Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2018-0094
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Организиране на обучения, семинари и мероприятия в страната за нуждите на Агенция за социално подпомагане (АСП) в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най – нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ) и партньор по проект 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020”. Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услугите - организиране на обучения, семинари и мероприятия в страната за нуждите на АСП в качеството й на Управляващ орган по ОПХ ФЕПНЛ и партньор по проект 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - A Румъния-България 2014-2020.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/11/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   873128   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.10.2018 18.10.2018
2   873131   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.10.2018 18.10.2018
3   911830   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2019 20.05.2019