Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на натриев хипохлорит и течен хлор за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив, за срок от 4 (четири) години след сключване на договор (началната дата не може да бъде преди 13.07.2019 г.) с избрания за Изпълнител участник. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да участва за целия обем на поръчката.Доставките ще се извършват периодично, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се определя вида и количеството на необходимите стоки, франко склад на Възложителя – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/11/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   872710   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         12.10.2018 12.10.2018
2   872711   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         12.10.2018 12.10.2018
3   914948   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019