Информация за преписката

Възложител: Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Номер: 00345-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://nacid.bg/bg/procurement/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД“ по проект „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Националния център за информация и документация“, договор с рег. № BG05SFOP001-2.006-0005-С01/02.07.2018 г., Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, процедура „Специализирани обучения за централната администрация”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/10/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   870181   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.10.2018 01.10.2018
2   870188   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.10.2018 01.10.2018
3   893493   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         08.02.2019 08.02.2019
4   921173   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019