Информация за преписката

Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Номер: 00496-2018-0077
Адрес на профила на купувача: http://www.asp.government.bg/web/guest/operativni-programi
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка има за цел осъществяването на външно оценяване на качеството на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” /ОПХ ФЕПНЛ/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/10/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   867356   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.09.2018 13.09.2018
2   867357   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.09.2018 13.09.2018
3   922807   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.07.2019 17.07.2019