Информация за преписката

Възложител: Община Шабла
Номер: 00997-2018-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.info-m.eu/shabla/?cat=117
Процедура: Публично състезание
Описание: “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла и филиали в с. Крапец и с. Дуранкулак, Детска ясла „Радост“ гр. Шабла, Домашен социален патронаж гр. Шабла и филиал в с. Ваклино, община Шабла и за проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Шабла.“. Доставката включва всички дейности по доставката на хранителните продукти от изпълнителя франко складовете, посочени от възложителя. Транспортирането се извършва от изпълнителя и е за негова сметка, осигурява се с подходящи транспортни средства, съобразени с вида на хранителните продукти. Приемането и прегледа на доставените хранителни продукти се извършва в момента на разтоварването им на мястото /адреса/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   866345   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.09.2018 05.09.2018
2   866346   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.09.2018 05.09.2018
3   885181   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2018 21.12.2018