Информация за преписката

Възложител: Община Девня
Номер: 00510-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/hranitelni-produkti-2018-2020-op4-2
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор. Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице. Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864868   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.08.2018 30.08.2018
2   864869   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2018 30.08.2018
3   879157   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2018 22.11.2018