Версия за печат

00510-2018-0010

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 1002-279 от дата 28.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000096345

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: Радка Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.pk.devnya.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на хранителнипродукти и стоки за нуждите на общински обекти натериторията на Община Девня по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня в рамките на прогнозните количества от Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по ЗОП за период от 24 месеца, считано от сключването на договор. Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 175000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура по провеждане на открита процедурасе организира и провежда на основание чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, т.1, вр. чл. 20, ал. 1, б. "б"от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като обхваща хранителните продукти по Обособена позиция № 4 “Други хранителни стоки” от обществена поръчка с наименование “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции”, с уникален номер на поръчката в РОП 00510-2018-0007, която е прекратена с влязла сила Заповед № 228/18.07.2018г. на Възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Поръчката се възлага по по-висок ред за възлагане с оглед изискването на чл. 21, ал. 5 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1002-191 от 11.06.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00510-2018-007

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. На основние чл. 110, ал. 3 от ЗОП Възложителят при провеждане на настоящата процедуране може да сключва договори за обществена поръчка на обща стойност надвишаваща или равна на 139 593,20 лева без ДДС, представляваща най-ниската предложена цена при провеждане на предходната процедура “Периодична доставка на хранителнипродукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции”, с прогнозна стойност на поръчката 340 000 лева без ДДС, а с включен ДДС – 408 000 лв., открита с Решение № 1002-191/11.06.2018г., с ID номер на решението в РОП 850898, както и във връзка с публикувано Обявление № Изх.1500-37/11.06.2018г., с ID номер на обявлението в РОП 850899, с уникален номер на поръчката в РОП 00510-2018-0007, прекратена в частта по Обособена позиция 4 с влязла в сила Заповед № …….. на възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня