Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2018-0013
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД” Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за два обекта на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, находящи се на адрес: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1 и гр. Габрово, ул. „Брянска“ №1 – БМЦ. Общо потребление за двата обекта за 12 месеца е 1266.1812 МWh. Участникът следва да осигури ва Възложителя услуга по прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. Общата прогнозна стойност е в размер на 184391,53 лв без ДДС, като в нея са включени общата стойност на ел. енергия по договорените цени в размер на
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   864547   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.08.2018 27.08.2018
2   864550   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.08.2018 27.08.2018
3   881120   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         30.11.2018 03.12.2018