Информация за преписката

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София
Номер: 01928-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=331&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчка е: „Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сграда на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" - София“.Основна цел на. Това ще включва изпълнението на следните три дейности:Дейност 1: проектиране – изготвяне на Технически инвестиционен проект за строеж: „Основен ремонт на покривното покритие и аварирала каменна пластика на главния корниз на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, местонахождение: гр. София, бул. „Васил Левски” №88, район „Оборище” СО. В задължението на Изпълнителя влиза оглед и запознаване с фактическото състояние на обекта.Д2: авторски надзор - упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект;• Дейност 3: строителство - изпълнение на СМР по реализацията на обект: „Основен ремонт на покривното покритие и аварирала каменна пластика на главния корниз на сградата на Национална библиотека.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/09/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   861396   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.08.2018 07.08.2018
2   861397   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         06.08.2018 07.08.2018
3   878827   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.11.2018 16.11.2018
4   929867   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         26.08.2019 26.08.2019
5   942128   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2019 30.10.2019