Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2018-0012
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/158-96-00-18-18
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   855390   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.07.2018 09.07.2018
2   855392   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2018 09.07.2018
3   876099   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.10.2018 05.11.2018