Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Красна поляна"
Номер: 01259-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://krasnapolyana.bg/2018/175-01259-2018-inv-03
Процедура: Публично състезание
Описание: В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършване на ремонтни работи на детски, спортни площадки и паркова мебел, текущ ремонт в междублокови пространства, поддържане на озеленени площи и засаждане на растителност на територията на района
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   853084   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2018 21.06.2018
2   853094   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.06.2018 21.06.2018
3   864688   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.08.2018 27.08.2018
4   887773   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.01.2019 11.01.2019