Информация за преписката

Възложител: Община Котел
Номер: 00111-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://kotel.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop-2018/4-2018-002
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на поръчката включва изпълнение на строително - монтажни и пътни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект за укрепване на свлачище на свлачище на ул. „Захари Стоянов” в с.Медвен с обща дължина 48 м. Всички видове СМР подлежащи на изпълнение, съгласно одобрения инвестиционен проект са посочени в количествена сметка, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката са посочени в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка Категория на обекта съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи - І (първа) категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852806   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.06.2018 20.06.2018
2   852807   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.06.2018 20.06.2018
3   854033   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         27.06.2018 27.06.2018
4   878293   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.11.2018 14.11.2018