Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=1
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на резервни части и консумативи за въздуходувки в ПСОВ, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив, по обособени позиции, за срок от 3 (три) години след сключване на договор/и с избрания за Изпълнител/и на обособената позиция/и участник/ци. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва за една, повече или всички обособени позиции. Позициите са: А) „Аерцен”, тип 150S, GM 50L, GM 35S, GM 25S и GM 10S; Б) „RKR”, тип BS150; В) „Хафи”, тип ABU 30.8-150; Г) „Кубичек”, тип 3D45B-150K.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   852051   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
2   852052   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         18.06.2018 18.06.2018
3   863035   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         15.08.2018 15.08.2018