Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2018-0017
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул. Хр. Смирненски №27, гр. Габрово по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2018 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   850108   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2018 07.06.2018
2   850109   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2018 07.06.2018
3   856840   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.07.2018 16.07.2018
4   868211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2018 21.09.2018
5   873359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.10.2018 16.10.2018
6   877637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2018 12.11.2018
7   884689   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2018 19.12.2018