Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/148-96-00-10-18
Процедура: Открита процедура
Описание: В резултат на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка ще бъде избран Изпълнител, който разполага с необходимия брой техника и машини по вид за извършване на транспортни услуги, земно-изкопни работи и благоустройствени дейности за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора. Възлагането и изпълнението на услугата/ите с техниката/машините под наем ще става след писмена заявка за извършване на услуга изпратена от Възложителя до избрания изпълнител. След направена заявка избраният изпълнител е длъжен да извърши транспортна услуга или изкопни работи по ремонт и поддръжка, благоустройствени дейности и др..
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/06/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   846433   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2018 14.05.2018
2   846435   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2018 14.05.2018
3   868216   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2018 20.09.2018