Информация за преписката

Възложител: Национален център за информация и документация /НАЦИД/
Номер: 00345-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://nacid.bg/bg/procurement/
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2018 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   845510   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 08.05.2018
2   845511   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         04.05.2018 08.05.2018
3   860806   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.08.2018 06.08.2018
4   876531   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.11.2018 05.11.2018